uhambo A Journey of Hope to Prevent HIV

PHUPUTSO YA VAKSINE KE ENG?

Vaksine e ruta sistimi ya masole a mmele ho thibela tshwaetso e itseng kapa ho lwantsha lefu. Sistimi ya hao ya masole a mmele e o sireletsa kgahlanong le mafu. Bakeng sa ho hlahisa vaksine, bafuputsi ba hloka ho e etsa teko bathong. Phuputso ya vaksine e etsa teko e shebang hore na divaksine tsa phuputso di bolokehile (hore na ha di bake mathata a bophelo) le hore na masole a mmele a batho a arabela vaksine ya phuputso. Phuputso ya vaksine hape e ka sebedisetswa ho fumana haeba divaksine di ka thibela kapa ho lwantsha tshwaetso kapa lefu le tobilweng. Ho nka diphuputso tse ngata tsa divaksine ho hlahisa vaksine e bolokehileng, e sebetsang ka katleho.

BOPHELO BO BOTLE LE DITOKELO TSA BANKAKAROLO DI TLA SIRELETSWA JWANG?

Ho sireletsa bophelo bo botle le ho hlompha ditokelo tsa bankakarolo ke dintlha tse sehlohlolong bakeng sa bohle ho HVTN. Basebetsi ba tleliniking ba tla fa bankakarolo ba ka nnang ba ngodiswa tlhahisoleseding e lekaneng e mabapi le dihlahiswa tsa phuputso le mekgwatshebetso, le dikotsi le melemo tsa ho nka karolo, le ditokelo tseo ba nang le tsona jwalo ka bankakarolo. Motho o lokolohile ho ka re ee kapa tjhe mabapi le ho kenela kapa ho se kenele phuputso ena.

Nakong ya phuputso, basebetsi ba tleliniking ba tla disa bankakarolo nako le nako ho etsa bonnete ba hore diente tsa phuputso ha di bake mathata a letho a bophelo. Basebetsi ba patlisiso hape batla botsa bankakarolo mabapi le mathata afe kapa afe a setjhabeng ao ba ka nnang ba ba le oona ka lebaka la ho kenela phuputso mme ba tla thusa ho a sekaseka kapa ho a rarolla.

Ho na le dihlopha tse ding tse amehang ho sireletseng ditokelo le boitekanelo ba bankakarolo: Ditleliniki tsa patlisiso tse haufi le wena di tla kgona ho o fa tlhahisoleseding e eketsehileng ka botebo bo boholwanyane mabapi le dihlopha tsena haeba o na le thahasello.