TSOHLE MABAPI LE HVTN 702

HVTN 702 KE ENG?

HVTN 702 ke phuputso e kgolo ya tshebetso ya moriana e etsang teko ya motswako wa divaksine tse pedi tsa ekspherimente kgahlanong le HIV. Divaksine tsa phuputso di bitswa ALVAC-HIV (vCP2438) le Bivalent Subtype C gp120/MF59. Ditebello tsa sehlooho tsa phuputso ena ke:

  • Na divaksine tsee di bolokehile ho ka di fa batho?
  • Na divaksine di ka thibela tshwaetso ya HIV?
  • Na disistimi tsa masole a mmele tsa batho di arabela divaksine tsa phuputso?

 Divaksine tse sebedisitsweng phuputsong ena ha di a etswa ka HIV e phelang, HIV e bolailweng, dikarolo tse tswang ho HIV, kapa disele tsa motho tse tshwaeditsweng ke HIV. Divaksine tsa HIV tse etswang teko di entswe ka dikhopi tsa sinthetike (tse entsweng ke batho) tsa dikotwana tsa HIV. Ka hona, divaksine DI KEKE tsa baka tshwaetso ya HIV kapa AIDS.

Divaksine tsena tsa phuputso ke tsa ekspherimente. Sena se bolela hore re sa ntse re di fuputsa mme re tswela pele ho ithuta hore ho bolokehile hakae ho ka sebediswa bathong le hore na di tla thibela tshwaetso ya HIV.

Divaksine tsena di sebediswa feela bakeng sa patlisiso. Ha di fumanehe ho setjhaba ka kakaretso kapa ho fumaneha bakeng sa thekiso. Divaksine tsena di fanwa ke baetsi ba tsona, Sanofi Pasteur le GlaxoSmithKline (GSK).

MPOLELLE HAHOLWANYANE MABAPI LE HVTN 702 LE UHAMBO

Uhambo (Leeto) ke letoto la diphuputso tse re lebisang vaksineng e bolokehileng mme e sebetsang ya HIV. HVTN 702 ke phuputso ya boithuto ya morarorao letotong la Uhambo. Uhambo e bolela leeto, mme re leetong la ho fumana vaksine e bolokehileng mme e sebetsang e tla sireletsa batho kgahlanong le HIV.

Phuputso e nngwe e kgolo e bontshitse ka 2009 lekgetlo la pele hore vaksine e ka thibela HIV, leha e le hanyane. Phuputso eo e ne e bitswa RV144 mme e entswe Thailand bathong ba fetang 16,000. Diphetho tseo e bile tse thabisang, mme di bontshitse hore vaksine ena e thibetse 31.2% ya ditshwaetso tse ntjha tsa HIV. Sena se bolela hore dihlahiswa tsa phuputso tse sebedisitsweng phuputsong ya RV144 di kgona ho thibela tshwaetso ya HIV bathong ba ka bang 1 ho ba 3 ba nkileng karolo phuputsong. Leha sena se ne se sa lekana ho fana ka laesense bakeng sa divaksine tsena, phuputso ena e file borasaense matshwao le tlhahisoleseding tseo ba di hlokang ho hlahisa divaksine tse ntlafetseng. Mme ke ka moo re qadileng leetong lena, re qadile pele ka diphuputso tse nyane tse neng di shebana le polokeho ya vaksine ya ekspherimente bathong ba maAfrika le dikarabelo tsa boitshireletso ba mmele ho yona, mme jwale ke HVTN 702.

E nngwe ya diphuputso tse nyane tsena e tsejwa ka hore ke HVTN 100. Divaksine tsa ALVAC le Protheine tse sebediswang ho HVTN 702 di fanwe bathong ba 210 Afrika Borwa phuputsong e bitswang HVTN 100. HVTN 100 ke teko ya mokgahlelo wa 1/2a moo bafuputsi ba batlang ho ithuta haeba divaksine tsa ALVAC le Proteine (divaksine tsona tse sebediswang ho HVTN 702) di bolokehile ho ka fuwa batho; haeba batho ba kgona ho fuwa divaksine tsa phuputso ntle le hore ba ikutlwe ba na le makukuno a maholo; le ka moo disistimi tsa masole a mmele tsa batho di arabelang divaksine tsa phuputso tsa ALVAC le Proteine. Diphetho tsa sethathong tse tswang ho HVTN 100 di bontshitse hore divaksine tsena tse 2 di bolokehile ho ka fanwa bathong mme di fane ka dikarabelo tse ntle tsa boitshireletso ba mmele. Ha ho a ba le mathata a mahlonoko a bophelo a amanang le divaksine tsena. Leha ho le jwalo, ho dula ho na le kgonahalo ya mathata a esong ho ka a bonwa. Ke ka hona o mong wa merero ya phuputso e leng ho etsa teko ya hore na divaksine di bolokehile ha di fanwa bathong ba eketsehileng. Bophelo ba monkakarolo ka mong bo tla behwa leihlo nakong yohle ya phuputso. HVTN 702 e fapane le HVTN 100 ka hore ho HVTN 702, bafuputsi jwale ba batla ho ithuta haeba divaksine tsa ALVAC le Proteine di ka thibela tshwaetso ya HIV.

KE MANG YA ETSANG PHUPUTSO?

Phuputso ena e etswa ke HIV Vaccine Trials Network (HVTN). HVTN le ditleliniki tsa phuputso tsohle tse nkileng karolo di sebedisana mmoho le boraseabo ba setjhabeng ho netefatsa hore patlisiso ena e a amoheleha setjhabeng sa lehae le batho ba botjhaba ka ho fapana sebakeng seo.