BOITHAOPO

KE BATHO BA BAKAE BA TLA KENELA PHUPUTSO EE, MME KE MANG YA KA E KENELANG?

Phuputso ena e tla ngodisa banna le basadi ba ka bang 5400 Afrika Borwa. Ho kenela phuputso ena, motho o tlameha hore a be a phetse hantle, a le dilemo tse dipakeng tsa 18 le 35, mme a sa tshwaetswa ke HIV (a se nang HIV). Motho enwa o tlameha ho etswa ditlhahlobo tsa bongaka le ho fuwa dikeletso le diteko tsa nako le nako tsa HIV. Basadi ha ba lokela hore ba be ba imme kapa ba anyesa. Hape ho na le mekgwatlhahlobo e meng e tlamehang ho phethahatswa e le hore motho a tshwanelehe ho ka kenela phuputso ena.

O KA LEBELLANG HAEBA O ETSA QETO YA HO ITHAOPA?

Re tla araba diipotso dife kapa dife tseo o nang le tsona ho etsa bonnete ba hore o utlwisisa se amehang mabapi le ho nka karolo phuputsong ena.

  • O tla etswa ditlhahlobo tsa mmele tse tla kenyeletsa diteko tsa madi. Disampole di tla sebediswa ho etsa teko ya tshwaetso ya HIV; ka moo sistimi ya masole a mmele ya hao e arabelang dihlahiswa tsa phuputso, diteko tsa dijini tse lekantsweng le diteko tse ding tse tla thusa bafuputsi ho utlwisisa bophelo ba monkakarolo le masole a mmele ka tsela e ntlafetseng.
  • Nakong ya phuputso, o tla tleliniking makgetlo a hakanyetswang ho a 16 nakong ya dilemo tse 3. Ho tse 5 tsa diketelo tsena o tla fumana diente tsa phuputso tsa vaksine ya phuputso kapa dikamoriana. O tla fumana kakaretso ya diente tse 8 nakong ya phuputso.
  • O tla kotjwa ho sala morao ka moo o ikutlwang ka teng matsatsing a 3 a latelang ketelo ka nngwe ya ente. Wena le basebetsi ba setsing le tla ba le kopano le wena mabapi le ka moo o ikutlwang nakong ena.
  • Diketelo tsa tshalomorao di tla kenyeletsa dikeletso tsa maikutlo tsa HIV le diteko, le ho araba dipotso ho tswa ho basebetsi ba tleliniking. Diketelo tsena di tla ba kgutshwane ho feta diketelo tseo o fumanang diente tsa phuputso.
  • O tla jwetswa mabapi le ditsela tse lekaneng tsa ho itshireletsa kgahlanong le tshwaetso ya HIV.

PHUPUTSO EE E TLA ETSETSWA HOKAE LE NENG?

Phuputso ena e qadile ho ngodisa bankakarolo ka Mphalane 2016 mme e etswa ditsing tse 15 tsa patlisiso ya meriana hohle Afrika Borwa.