uhambo A Journey of Hope to Prevent HIV

THUTOPATLISISO YA MOENTO KE ENG?

Moento o ruta thulaganyo ya mmele ya go itshireletsa mo malwetseng go thibela tshwaetso e e rileng kgotsa go lwantsha bolwetse jo bo totobetseng. Thulaganyo ya mmele wa gago ya go itshireletsa mo malwetseng e go sireletsa mo malwetseng. Go dira moento, babatlisisi ba tlhoka go o leka mo bathong. Thutopatlisiso ya moento e leka gore a meento ya thutopatlisiso e babalesegile (ga e bake mathata a boitekanelo) le gore a dithulaganyo tsa mebele ya batho tsa go itshireletsa mo malwetseng di tsibogela meento ya thutopatlisiso. Thutopatlisiso ya moento gape e ka dirisiwa go bona gore a meento e thibela kgotsa go lwantsha tshwaetso e e rileng kgotsa bolwetse. Go tlhokega dithutopatlisiso tse dintsi tsa meento go dira moento o o babalesegileng, o o nonofileng.

BOITEKANELO LE DITSHWANELO TSA BATSAYAKAROLO DI TLAA SIRELEDIWA JANG?

Go sireletsa boitekanelo le go tlotla ditshwanelo tsa batsayakarolo ke dilo tsa botlhokwa thata mo go mongwe le mongwe mo HVTN. Badiredi ba tleliniki ba tlaa fa batho ba e ka nnang batsayakarolo tshedimosetso e e lekaneng ka ga dikumo le ditsamaiso tsa thutopatlisiso, dikotsi le mesola e e ka nnang teng ya go tsaya karolo, le ditshwanelo tse ba tlaa nnang le tsone jaaka batsayakarolo. Motho o gololesegile go dumela kgotsa go gana gore a a tsenele thutopatlisiso kgotsa nnyaa.

Ka nako ya thutopatlisiso, badiredi ba tleliniki, ba tlaa baya batsayakarolo leitlho ka gale go netefatsa gore ditlhabo tsa thutopatlisiso ga di bake mathata a boitekanelo. Badiredi ba tleliniki gape ba tlaa botsa batsayakarolo ka mathata a loago a ba ka tswang ba a itemogela ka go nna mo thutopatlisisong, e bile ba tlaa thusa go a rarabolola.

Go na le ditlhopha tse dingwe tse di tsayang karolo mo go sireletseng ditshwanelo tsa batsayakarolo le boitekanelo. Ditleliniki tsa patlisiso tse di gaufi le wena di tlaa kgona go go fa tshedimosetso go ya pele ka botlalo ka ditlhopha tse fa o na le kgatlhego.