KA GA HVTN 702

HVTN 702 KE ENG

HVTN 702 ke thutopatlisiso e kgolo ya nonofo e e lekang kopanyo ya meento e mebedi ya tekeletso kgatlhanong le HIV. Meento ya thutopatlisiso e bidiwa ALVAC-HIV (vCP2438) le Bivalent Subtype C gp120/MF59. Maikaelelo a magolo a thutopatlisiso e ke:

  • A meento e babalesegile go e fa batho?
  • A meento e ka thibela tshwaetso ya HIV?
  • A dithulaganyo tsa mebele ya batho tsa go itshireletsa mo malwetseng di tsibogela meento ya thutopatlisiso?

Meento e e dirisiwang mo thutopatlisisong e ga e a dirwa ka HIV e e tshelang, HIV e e bolailweng, dikarolo tse di tserweng mo HIV, kgotsa ka disele tsa batho tse di tshwaeditsweng ke HIV. Meento ya HIV e e lekiwang e dirilwe ka dikhopi tsa maitirelo tsa manathwana a HIV. Ka jalo, meento E KA SE bake tshwaetso ya HIV kgotsa AIDS.

Meento e ya thutopatlisiso ke ya tekeletso. Se se raya gore re santse re e batlisisa le go tswelela re ithuta gore e babalesegile go le kana kang go dirisiwa mo bathong le gore a e tlaa thibela tshwaetso ya HIV.

Meento e e dirisiwa fela mo patlisisong. Ga e fiwe setšhaba ka kakaretso kgotsa go rekisiwa. Meento e e tlamelwa ke badiri ba yone, Sanofi Pasteur le GlaxoSmithKline (GSK).

MPOLELELE GO YA PELE KA GA HVTN 702 LE UHAMBO

Uhambo ke tlhatlhamano ya dithutopatlisiso tse di re isang kwa moentong o o babalesegileng le o o nonofileng wa HIV. HVTN 702 ke thutopatlisiso ya sešwengšweng mo tlhatlhamanong ya Uhambo. Uhambo e raya leeto, mme re mo leetong la go batla moento o o babalesegileng le o o nonofileng o o tlaa sireletsang batho mo HIV.

Thutopatlisiso e nngwe e kgolo e bontshitse ka 2009 e le la ntlha gore moento o ka thibela HIV, le fa e le ka selekanyo se sennye. Thutopatlisiso eo e ne e bidiwa RV144 mme e dirilwe kwa Thailand ka batho ba ba fetang 16,000. Dipholo tseo di ne di kgatlha, mme di ne tsa bontsha gore moento o thibetse 31.2% ya ditshwaetso tse dišwa tsa HIV. Se se raya gore dikumo tsa thutopatlisiso tse di dirisitsweng mo thutopatlisisong ya RV144 di ne tsa kgona go thibela tshwaetso ya HIV mo go mo e ka nnang motho a le 1 mo go ba le 3 ba ba tsereng karolo mo thutopatlisisong. Le mororo se se ne se sa lekana go ntshetsa meento laesense, thutopatlisiso e file baitseanape matshwao le tshedimosetso e ba neng ba e tlhoka go dira meento e e botoka. Mme ke ka fa re simolotseng ka teng mo leetong le, la ntlha ka dithutopatlisiso tse dipotlana tse di neng di lebile pabalesego ya moento wa tekeletso mo bathong ba Aforika le ka fa masole a mmele a o tsibogelang ka teng, mme jaanong HVTN 702.

Nngwe ya dithutopatlisiso tse dipotlana tse e bidiwa HVTN 100. Meento ya ALVAC le Poroteine e e dirisitsweng mo HVTN 702 e filwe batho ba le 210 mo Aforikaborwa mo thutopatlisisong e e bidiwang HVTN 100. HVTN 100 ke tekeletso ya karolo 1/2a e mo go yone babatlisisi ba batlang go ithuta gore a meento ya ALVAC le Poroteine (meento e e tshwanang le e e dirisitsweng mo HVTN 702) e babalesegile go fiwa batho; gore a batho ba kgona go dirisa meento ya thutopatlisiso ntle le go kokonelwa thata; le ka fa dithulaganyo tsa mebele ya batho tsa go itshireletsa mo malwetseng di tsibogelang ka teng meento ya thutopatlisiso ya ALVAC le Poroteine. Dipholo tsa nama-o-sa-tshwere tsa HVTN 100 di bontshitse gore meento e mebedi e e babalesegile go fiwa batho mme e tlametse ditsibogo tse di molemo tsa masole a mmele. Ga go a nna le mathata a a masisi a boitekanelo a a amanang le meento e. Le fa go le jalo, ka gale go na le kgonagalo ya mathata a a iseng a bonwe ga jaana. Ke sone se bongwe jwa maikaelelo a thutopatlisiso e e le go leka gore a meento e babalesegile fa e fiwa batho ba ba oketsegileng. Boitekanelo jwa motsayakarolo mongwe le mongwe bo tlaa bewa leitlho thata mo thutopatlisisong yotlhe. HVTN 702 e farologana le HVTN 100 ka gore mo HVTN 702, babatlisisi jaanong ba batla go ithuta gore a meento ya ALVAC le Poroteine e ka thibela tshwaetso ya HIV.

KE MANG YO O TSAMAISANG THUTOPATLISISO?

Thutopatlisiso e tsamaisiwa ke HIV Vaccine Trials Network (HVTN). HVTN le ditleliniki tsotlhe tsa thutopatlisiso tse di tsayang karolo di dira tirisanong le bannaleseabe ba setšhaba go netefatsa gore patlisiso e e a amogelesega mo setšhabeng le gore e tlotla ditso tsa lefelo.