GO ITHAOPA

KE BATHO BA LE KAE BA BA TLAA NNANG MO THUTOPATLISISONG E MME KE BOMANG BA BA KA E TSENELANG?

Thutopatlisiso e tlaa kwadisa banna le basadi ba ka nna 5400 mo Aforikaborwa. Go tsenela thutopatlisiso e, motho o tshwanetse gore a bo a itekanetse, a na le dingwaga tse di magareng ga 18 le 35, mme a sa tshwaediwa ke HIV (a se na HIV). Motho o tshwanetse gore a bo a ikemiseditse go dirwa ditlhatlhobo tsa kalafi le kgakololo le diteko tsa HIV. Basadi ba ka se nne baimana kgotsa go anyisa ka lebele. Gape go na le ditshwanelego tse dingwe tse di tshwanetseng go fitlhelelwa gore motho a tshwanelege go tsenela thutopatlisiso.

SE O KA SE SOLOFELANG FA O TSAYA TSHWETSO YA GO ITHAOPA?

Re tlaa araba dipotso dingwe le dingwe tse o nang le tsone go netefatsa gore o tlhaloganya se se amegang fa o tsaya karolo mo thutopatlisisong e.

  • O tlaa nna le ditlhatlhobo tsa mmele tse di akaretsang diteko tsa madi. Disampole tsa madi di tlaa dirisiwa go leka tshwaetso ya HIV; ka fa thulaganyo ya mmele wa gago ya go itshireletsa mo malwetseng e tsibogelang ka teng dikumo tsa thutopatlisiso, diteko tse di lekanyeditsweng tsa lefutso le diteko tse dingwe tse di tlaa thusang babatlisisi go tlhaloganya boitekanelo jwa motsayakarolo le thulaganyo ya mmele wa gagwe ya go itshireletsa mo malwetseng botoka.
  • Fa thutopatlisiso e ntse e tsweletse, o tla tleliniking mo e ka nnang makgetlho a le 16 mo dingwageng tse 3. Kwa go a le 5 a maeto a o tlaa fiwa ditlhabo tsa thutopatlisiso tsa meento ya thutopatlisiso kgotsa di-placebo. O tlaa fiwa palogotlhe ya ditlhabo tse 8 mo thutopatlisisong.
  • O tlaa kopiwa gore o ele tlhoko gore o ikutlwa jang ka malatsi a le 3 morago ga leeto lengwe le lengwe la tlhabo. Wena le badiredi ba lefelo la thutopatlisiso le tlaa golagana ka ga gore o ikutlwa jang mo nakong e.
  • Maeto a tatediso a tlaa akaretsa kgakololo ka HIV le diteko, le go araba dipotso go tswa go badiredi ba thutopatlisiso. Maeto a a tlaa nna makhutshwane go feta maeto a kwa go one o fiwang ditlhabo tsa thutopatlisiso.
  • O tlaa bolelelwa ka ditsela tse dikgolo tsa go itshireletsa mo tshwaetsong ya HIV.

THUTOPATLISISO E TLAA DIRWA LENG LE GONE KAE?

Thutopatlisiso e simolotse go kwadisa batsayakarolo ka Diphalane 2016 mme e tla tsamaisiwa mo mafelong a le 15 a patlisiso ya kalafi go ralala Aforikaborwa.