uhambo A Journey of Hope to Prevent HIV

LUYINI UCWANINGO LOMUTHI WOKUGOMA?

Umuthi wokugoma ufundisa amasosha omzimba ukuthi anqande igciwane noma alwe nesifo esithile. Amasosha akho omzimba akuvikela ezifweni. Ukuze bathake umuthi wokugoma, abacwaningi kudingeka bawuhlole kubantu. Ucwaningo lomuthi wokugoma luhlola ukuthi ingabe imithi yokugoma yocwaningo iphephile yini (ayizidali izinkinga zempilo) nokuthi ingabe amasosha omzimba abantu ayasabela yini emithini yokugoma yocwaningo. Ucwaningo lomuthi wokugoma wocwaningo lungasetshenziselwa nokuthola ukuthi ingabe imithi yokugoma ingalinqanda yini noma ilwe nalo igciwane noma isifo esithile. Kuthatha ucwaningo oluningi lomuthi wokugoma ukukhiqiza umuthi wokugoma ophephile nosebenzayo.

IMPILO NAMALUNGELO ABABAMBIQHAZA KUZOVIKELWA KANJANI?

Ukuvikela impilo nokuhlonipha amalungelo ababambiqhaza kuseqhulwini eliphezulu kuwo wonke umuntu e-HVTN. Izisebenzi zasemtholampilo ziyonika abantu abangase babe ababambiqhaza ulwazi olwanele ngemikhiqizo nezinqubo zocwaningo, izingcuphe ezingaba khona nezinzuzo zokubamba iqhaza, kanye namalungelo abayoba nawo njengababambiqhaza. Umuntu unenkululeko yokuvuma noma yokwenqaba ukujoyina noma ukungalujoyini ucwaningo.

Ngesikhathi socwaningo, izisebenzi zasemtholampilo zizonakekela ababambiqhaza njalo ukuze ziqiniseke ukuthi imijovo yocwaningo ayidali izinkinga ezithile zempilo. Izisebenzi zasemtholampilo zizobuza ababambiqhaza nanganoma yiziphi izinkinga zezenhlalo abanazo ngenxa yokuba socwaningweni, futhi ziyosiza ekuzixazululeni noma ekuzisingatheni.

Kukhona namanye amaqembu athintekayo ekuvikelweni kwamalungelo nenhlalakahle yababambiqhaza. Imitholampilo yocwaningo eseduze nawe iyokwazi ukukunika ulwazi oluthe xaxa olunemininingwane mayelana nala maqembu uma ufisa ukwazi.