UKUVOLONTIYA

BANGAKI ABANTU ABAZOBA KULOLUCWANINGO FUTHI OBANI ABANGAJOYINA?

Ucwaningo luzobhalisa amadoda nabesifazane abangaba ngu-5400 eNingizimu Afrika. Ukuze ajoyine lolucwaningo, umuntu kufanele abe nempilo enhle, abe neminyaka ephakathi kwa-18 no-35 ubudala, futhi angabi ne-HIV (angabi negciwane le-HIV). Umuntu kufanele akulungele ukuhlolwa kwezokwelapha, nokwelulekwa kanye nokuhlolelwa i-HIV ngokuvamile. Abesifazane akufanele bakhulelwe noma bancelise ibele. Kukhona nezinye izimfuneko okufanele zifinyelelwe ukuze umuntu afaneleke ukujoyina ucwaningo.

LOKHO ONGAKULINDELA UMA UNQUMA UKUVOLONTIYA?

Sizophendula noma imiphi imibuzo onayo ukuze siqiniseke ukuthi uyaqonda ukuthi yini ebandanyekayo uma ubamba iqhaza kulolucwaningo.

  • Uzoxilongwa umzimba okuhlanganisa nokuhlolwa kwegazi. Kuyosetshenziswa amasampula egazi ukuhlola igciwane le-HIV; ukuthi amasosha akho omzimba asabela kanjani emithini yocwaningo, ukuhlolwa kofuzo okulinganiselwe nokunye ukuhlola okuyosiza abacwaningi baqonde impilo yombambiqhaza namasosha akhe omzimba kangcono.
  • Kulo lonke ucwaningo, uza emtholampilo izikhathi ezingaba ngu-16 eminyakeni emithathu. Kokuhlanu kwalokhu kuvakasha uyothola imijovo yemithi yokugoma yocwaningo noma ama-placebo. Uyothola imijovo engu-8 ngesikhathi socwaningo.
  • Uyocelwa ukuthi unake indlela ozizwa ngayo izinsuku ezintathu ngemva kokuvakasha ngakunye komjovo. Wena nezisebenzi zesikhungo nizoxhumana mayelana nendlela ozizwa ngayo kulesi sikhathi.
  • Ukuvakasha kokulandelela kuzohlanganisa ukwelulekwa nokuhlolelwa i-HIV, kanye nokuphendula imibuzo yezisebenzi zasemtholampilo. Lokhu kuvakasha kuzoba kufushane kunokuvasha lapho uthola khona imijovo yocwaningo.
  • Uyotshelwa ngezindlela eziphumelelayo zokuzivikela egciwaneni le-HIV.

UCWANINGO LUZOKWENZIWA NINI FUTHI KUPHI?

Ucwaningo lwaqala ukubhalisa ababambiqhaza ngo-Okthoba 2016 futhi luzokwenziwa ezikhungweni zocwaningo ezingu-15 eNingizimu Afrika.